Kamis, 08 Juli 2010

KAELOKANE AKSARA JAWA

Ka elokane Aksara Jawa ana telu

Ha “ “ mula diarani luwih sebabe iki ora bisa mati, dadi mung bisa malih rupa dadi wignyan contone :
Haah…Hih…Huh…Heh…Hoh…Heh…Heh.Ra “ “ iki bisa ajur-ajer sing tegese bisa manunggal dadi sandhangan ya bisa dadi cakra, ya uga ora bisa mati dadi layar. contone :
Rar…Raar…Rir…Rur…Rer…Ror…Rer…Rer.Nga “ “ mula diarani ngaurip, iki uga ora bisa mati, bisane ganti rupa jenenge malih dadi ceceg. contone :
Ngang…Ngaang…Nging…Ngung…Ngeng…Ngong…Ngeng…Ngeng.

Pramulane teu-telune iki yen di campur bisa dadi Rapal. nuwuhake kekuwatan ing lahir uga ing batin nanging uga di tukua nganggo laku mutih 3 dina karo diwaca 3000 X sak nyandake, sebabe duwea angelmu sak pirang-pirang yen tanpa laku ya padha wae ora ana apa-apane. ( tanpa guna ).

Rapale :
“Ha Ngu Ra Ngi a Rang Ra Ngah – Ha Ngur Ngu rung Nga Rah a Rah”.


maksude : menawa gelem nyuda lan angarang-arangi ing kanepson sing srakah “kamurkan” kalawung “luwih becik” ngurungi “ngopeni” kang ati-ati nduwea tujuan sing becik lan apik. rapal iki menawa gelem ngeing-eling sarta terus gelem nindakake ing saben dinane kena kanggo ngendaleni uripe supaya aja nganti keliru dalane, dadi ora bakalan kesasar tumuju ing papan panggonane totog onggrog sing ora genah.Aksara mau kabeh yen di waca saben sak kolom lan dibaleni nganti ping 8, sak urut-urutane lan sak teruse ana apane ? coba diraksake dewe. munggah gancar lan karepe mengkene :

“ “ PATAR – “manggone ana ing kemaluan”di kathoki ben aja wudoh, dadi kepenek rasane.

“ “ RAMBUT – “manggone ana ing rambut” sirah iki rambute ditata “dijungkati” ben katon rajin.

“ “ SUKU – “manggone ana ing sikil” sikil iki nak di srandali ing pamrih mlakune ben bisa kepenak.

“ “ TALING – “manggone ana ing dada” dadamu tutupen ben ora marakake penyakit.

“ “ TARUNG – “manggone ana ing dengkul & sikut” luwih yen dengkul, sikut iki ditutupi ben sawangane katon rajin.

“ “ PEPET – “manggone ana ing irung & lambe lsp” menawa mripat, irung, kuping, tutuk, iki pinter olehe mepeti utawa gelem siing kanthi becik, apik kira-kira bisa ngepenakake.

“ “ PERET – “manggone ana ing tangan” pungkasane ana ing tangan lamun bisa nata panggrayange ing mbok menawa iki kena kanggo dalan ing samubarang apa wae, mula ya sing genah olehe mapanake, marga yen nganthi kliru olehe matrapake kabeh mau mesthi nanggung resikone. eling-elingen dawuhe Bung Karno dadi yen ngono kita bisa masthekake bodho lan pintere, becik lan alane, rekasa lan kepenake, rekasa lan begjane. kabeh manungsa iki ya mung ana ing tadhang graying ing manungsane dewe-dewe kabeh.

Mulane yen cara Jawa ana lakune yaiku melek sedina sewengi terus dibacutake pasa telung dina, mangane mung saben sore,
Rapale :
“Gusti Hiyuwang Engkang maha Agung, Gusti Hiyuwang Engkang Maha Asih, Gusti Hiyuwang Engkang Maha Adil, Gusti Hiyuwang Engkang Maha Suci, Gusti Hiyuwang Engkang Maha Luhur, Gusti Hiyuwang Engkang Maha Langgeng, Gusti Hiyuwang Engkang Maha Kawasa niat ingsun Tanganku tangan kencana, drijiku driji musthika, kukuku kukoh ing Gusti kang bareng marang pribadi, aja nggrayang, aja ndemek, aja nyedhak, aja nyekel, lamun iki dudu paringaniro sejati, kukuh, kuwat saking sih panguasaning Gusti”.

lha yen kaya mengkene iki yen dilakoni ya tak kira ya ora gampang nyasar sebab yen dudu bagihane mesthine gampang olehane ngipatake, ora pijer kebandan ono kahanan sing ora sak mesthine. tangan mono yen dipupus cara Jawa ya mung saka tembung tatanan ing angen-angen kang wis manunggal marang lahir lan batin mula didadekna sandangan sing becik lan apik, aja nggratil ndak marakake dadi hawa.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar